Alibaba opens AI model Tongyi Qianwen to the public

by
Alibaba opens AI model Tongyi Qianwen to the public